FIBIO

Integritetspolicy

Fibio Nordic AB (“Fibio”, “vi” eller “oss”) med organisationsnummer 559169-0895 säljer och tillhandahåller kommunikationstjänster till konsumenter och företag såsom mobiltelefoni, fast telefoni, bredband, mobiltelefoner, routers, ATA-boxar eller kompletta företagsväxlar och övriga kringliggande tjänster och produkter (“tjänsten”).

Dina personuppgifter kommer alltid behandlas på ett tryggt sätt hos oss.

Enligt personuppgiftslagen (1998:204) och GDPR (regulation 2016/679) är vi som företag (personuppgiftsansvarig) ansvariga för behandlingen av personuppgifter i de fall vi bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen. Med ”Personuppgifter” avses information som direkt eller indirekt kan identifiera en nu levande fysisk person. Detta dokument innehåller en redogörelse av vår policy avseende vår insamling och behandling av personuppgifter (”Personuppgiftspolicy”).

Personuppgifter som behandlas

Följande personuppgifter kommer behandlas när avtal ingås och tjänsten används: * Personnamn * Om det är en enskild firma kan det vara personnamn * Telefonnummer * Epost * Adress * Personnummer * Organisationsnummer (ett personnummer om det är enskild firma) * Ljudinspelat avtal * IP-adress * IMEI-nummer * ICC-nummer * Samtalstrafikdata (telefonnummer, uppringt telefonnummer) * Personuppgifter i samband med kreditupplysningar

Vilken typ av data vi samlar in och hur vi gör det

Vi samlar in kunddata och trafikdata. – Kunddata är uppgifter som är kopplat till en tjänst – t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Det kan även vara information om vilka tjänster du som kund har och hur de används, beställningar, användar-id, lösenord och annan information som lämnats vid kontakter med oss. – Trafikdata är uppgifter som är kopplade till vad som händer när våra tjänster används. Trafikdata behandlas när du t.ex. ringer ett samtal eller skickar e-post, det är uppgifter som används för att fakturera. Vi samlar in och behandlar data som lämnas till oss då avtalet ingås och vid kommunikation med oss – t.ex. vid tecknande av abonnemang, kontakt med oss för att få information eller prenumeration på nyhetsbrev. Vi samlar även in data när t.ex. vår hemsida besöks, när någon av våra tjänster används och då vi hämtar från andra källor, t.ex. publikt tillgängliga personregister som SPAR, register som används för kreditbedömning som UC, samt från andra operatör och samarbetspartners. Vilken information vi samlar in beror på vilken/vilka av våra tjänster som används.

Ändamål med behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter i huvudsak för följande ändamål: * för att leverera tjänsten, inkluderat att skicka ut SIM-kort och eventuell hårdvara i samband med Tjänsten såsom exempelvis mobiltelefon, ATA-box eller router samt skicka information om Tjänsten som har ingåtts * för att göra en kreditupplysning i samband med leverans- och avtalsprocessen * för att kunna skicka fakturor * skicka information om befintliga tjänster * kundundersökningar * kundsupport * affärsutveckling och analyser av användning av Tjänsten

Rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter baserat på följande rättsliga grunder: Fullgörande av avtal. Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig enligt Avtalet (allmänna villkoren). Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. Berättigat intresse. Behandlingen av personuppgifter sker baserat på Fibios berättigade intresse. Vårt berättigade intresse att behandla personuppgifterna är att kunna upprätthålla och underhålla en tillfredsställande kommunikationstjänst, för att undvika bedrägeri och skydda Tjänsten från avbrott och fel samt att kunna göra kundundersökningar, skicka erbjudanden och marknadsföringsmaterial. Du har rätt att närhelst avregistrera dig från våra utskick gällande marknadsföring, nyhetsbrev, erbjudanden och kundundersökningar genom att avregistrera dig från dessa utskick.

Överföring av personuppgifter

Vi kommer att dela och föra över dina personuppgifter till tredje part (exempelvis leverantörer av faktureringstjänster, leverantörer av posttjänster, IT-tjänsteleverantörer såsom digital signering, samt leverantörer för utskick av e-post) för att tillhandahålla Tjänsten till dig i enlighet med avtalet (allmänna villkoren). När du använder Tjänsten kan du bli hänvisad till andra webbsidor och/eller applikationer som, utanför vår kontroll, samlar in personuppgifter. För sådan insamling av personuppgifter av andra tredje parter på andra webbsidor och/eller applikationer kommer deras personuppgiftspolicy att vara gällande.

Svar på en rättslig begäran och för att motverka skada

Vi kan få tillgång till, behålla och dela dina personuppgifter som svar på en rättslig begäran (såsom en husrannsakan, domstolsbeslut, föreläggande eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förebygga och bemöta bedrägeri och annan illegal aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del av undersökningen.

Lagring

Vi lagrar dina personuppgifter under den period som du nyttjar Tjänsten samt, efter avslutad kundrelation, enligt rättslig förpliktelse såsom exempelvis bokföringslagen.

Underåriga

Vi samlar inte medvetet personuppgifter om personer under 18 år. Om du är förmyndare till ett barn och du blir medveten om att barnet har gett sina Personuppgifter till Fibio utan ditt samtycke, var god kontakta dataskyddsombudet@fibio.se för att utöva din rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och att göra invändningar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära bekräftelse från oss på om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina Personuppgifter har du rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och du kan begära mer information om behandlingen. Du har en gång per år rätt att utan extra kostnad begära en kopia av dina personuppgifter som vi behandlar. För ytterligare kopior som du begär kan vi ta ut en skälig administrativ avgift. Du kan begära rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dig och du har rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade. Du kan begära, om tillämpligt, att få dina personuppgifter som vi behandlar raderade. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, om tillämpligt. I vissa fall har du rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätten att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig, utan att vi hindrar detta.

Kontaktinformation

För att utöva rättigheterna ovan eller om du har frågor om vår behandling eller överföringsmetoder enligt EU-rätten, vänligen kontakta oss på följande adress: dataskyddsombudet@fibio.se. För att säkerställa att du får ett snabbt svar var god ange ditt fullständiga namn och personnummer/organisationsnummer. Notera att du ska underteckna begäran att mottaga information om behandlingen av dina personuppgifter. Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter, kan du lämna klagomål till tillsynsmyndighet via länken: datainspektionen

Ändring i policy

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela det genom att publicera en uppdaterad personuppgiftspolicy här. Om ditt samtycke erfordras på grund av ändringarna, kommer vi ge dig meddelande om detta efter vad som är lämpligt beaktat omständigheterna, och be om ditt samtycke i enlighet med tillämplig dataskyddsreglering.

Vad letar du efter på Fibio.se?